Zgromadzeniem Wspólników jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino   Mieczysław Sawaryn
 
 
 
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 1. zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 2. zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
 4. udzielanie pokwitowań Zarządowi i Radzie nadzorczej z wykonania przez nie obowiązków,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysków i pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenie udziałów,
 6. podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 7. podejmowanie uchwał o zbyciu, wydzierżawieniu albo zastawieniu majątku Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie zasad zbycia nieruchomości należących do Spółki,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie upadłości Spółki,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 12. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 13. ustalanie zasad zatrudniania i wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki,
 14. ustalanie wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej,
 15. uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
 16. zatwierdzanie Regulaminu Wynajmowania Mieszkań w zasobach Towarzystwa oraz Regulaminu Wynajmu Lokali Użytkowych i Garaży w zasobach Towarzystwa,
 17. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą oraz podejmowanie innych uchwał w sprawach określonych w Kodeksie Handlowym,

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES