Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 14/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.
Zarządu GTBS Sp. z o.o.
w Gryfinie

Regulamin
funkcjonowania modułu informatycznego „e-czynsze” (S-bit)
w Gryfińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Usługa informatyczna „e-czynsze” jest świadczona w oparciu o stronę internetową Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie (www.tbsgryfino.pl) oraz „Zintegrowany system obsługi lokali „S- bit”. Usługa ta umożliwia osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu w zasobach zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie zdalny dostęp do informacji dotyczących zajmowanych lokali.
2. Usługę dostarcza Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie (zwane dalej GTBS).
3. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
     3.1. użytkowniku — należy przez to rozumieć osobę, której przyznano dostęp do modułu „e-czynsze”, posiadającą tytuł prawny do lokalu,
   3.2. tytule prawnym do lokalu — należy przez to rozumieć: własność odrębną, oraz najem na podstawie umowy najmu zawartej z GTBS w zasobach własnych i komunalnych.
                                                                                                                       § 2
                                                                                        Zasady funkcjonowania modułu „e-czynsze”

1. Moduł „e-czynsze” jest częścią składową „Zintegrowanego systemu obsługi lokali S-bit" i działa w oparciu o dostęp do sieci internetowej.
2. „E-czynsze” to usługa nieodpłatna, niebędąca usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144 z 2002 r. poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
                                                                                                                       § 3
                                                                                        Rejestracja użytkownika modułu „e-czynsze”

1. Rejestracja użytkownika następuje po wypełnieniu przez zainteresowaną osobę formularza zgłoszeniowego, dostępnego w siedzibie GTBS przy ul. Grunwaldzkiej 1 oraz na stronie internetowej GTBS. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Warunkiem rejestracji jest:
    2.1. osobiste wypełnienie i złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
i jego podpisanie w obecności pracownika GTBS (w dziale czynszów), po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dla danego lokalu możliwa jest rejestracja jednego użytkownika.
    2.2. pisemna akceptacja treści niniejszego regulaminu stosownie do pkt. 15 poniżej.
3. Po rejestracji, użytkownik otrzyma swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do modułu „e-czynsze'. Dostęp do modułu zostanie zapewniony w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia wniosku w siedzibie GTBS. Dopiero z tą chwilą moduł użytkownika zostanie aktywowany i będzie gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Użytkownik z aktywną usługą zdalnego dostępu ma możliwość późniejszej zmiany hasła dostępu. Utracenie hasła wygenerowanego przez GTBS lub hasła ustalonego samodzielnie przez użytkownika wymaga powtórnej aktywacji usługi zgodnie z postanowieniami pkt. 1-3 powyżej, zaś dotychczasowa aktywacja oraz dostęp do modułu wygasa automatycznie, bez konieczności składania rezygnacji.
5. Na żądanie użytkownika, GTBS zobowiązuje się do zablokowania dostępu do modułu „e-czynsze”. Żądanie zablokowania dostępu do modułu „e-czynsze” (rezygnacja) następuje poprzez wypełnienie i złożenie formularza rezygnacji. Formularz rezygnacji (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) musi zostać złożony i podpisany osobiście w siedzibie GTBS przez użytkownika w obecności pracownika GTBS (analogicznie do procedury rejestracji usługi przez użytkownika).
6. Po otrzymaniu przez GTBS informacji o wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu przysługującego użytkownikowi, dostęp użytkownika do modułu „e-czynsze” zostanie zablokowany automatycznie, bez konieczności składania rezygnacji.
7. GTBS ma prawo zablokować dostęp do modułu „e-czynsze” w przypadku stwierdzenia jego wykorzystywania w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem, przepisami prawa lub działaniem na szkodę GTBS lub osób trzecich.
8. Saldo rozliczeń czynszowych z użytkownikiem na dany dzień nie uwzględnia wpłat które nie zostały jeszcze przekazane przez Bank lub inny podmiot pośredniczący w transferze środków na konto GTBS, Dane dotyczące lokalu, w szczególności: kartoteka lokalu, zestawienie obciążeń miesięcznych, obroty na koncie lokalu - przedstawiają stan zapisów w prowadzonej przez GTBS ewidencji - na dzień poprzedni.
9. Informacje uzyskane z modułu „e-czynsze” nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec GTBS i mają charakter wyłącznie poglądowy. Wszelkie niejasności i wątpliwości należy skonsultować z pracownikami GTBS w celu ich wyjaśnienia.
10. GTBS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do modułu
„e-czynsze”.
11. Dostęp do modułu aktywuje się dla pojedynczego lokalu (indeksu), wobec czego osoby posiadające tytuł prawny do więcej niż jednego lokalu w zasobach zarządzanych przez GTBS powinny wykonać odrębną aktywację dla każdego lokalu. Osoby posiadające tytuł prawny do więcej niż 5 lokali zobowiązane są wypełnić kilka formularzy zgłoszeniowych odpowiednio do liczby posiadanych tytułów prawnych do lokali.
12. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych, umożliwiających dostęp do modułu „e-czynsze” osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody GTBS Stwierdzenie przez GTBS nieautoryzowanego dostępu do modułu „e-czynsze” może skutkować jednostronnym zablokowaniem dostępu do tego modułu.
13. GTBS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem usługi „e-czynsze”. W szczególności GTBS nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez użytkownika indywidualnego identyfikatora i hasła dostępu do modułu „e-czynsze” osobom trzecim.
14. GTBS zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania usługi „e-czynsze”.
15. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym.

§ 4

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.

Dostęp do E-czynsze po uprzednim przeczytaniu i zaakceptowaniu regulaminu!

Akceptuję regulamin i przechodzę do logowania
∴STRONA LOGOWANIA∴

 

 

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES