INFORMACJA 
O DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
GRYFIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GRYFINIE

Gryfino, lipiec 2019 r.

        1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE.

Rok 2019 jest dwudziestym pierwszym rokiem działalności Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gryfinie. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000113206 Gryfińskie TBS jest jednoosobową spółką Gminy Gryfino. Uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Od dnia 30.09.2007 rok kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.166.500 zł i dzieli się na 18.333 udziały po 500 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Gryfino. Zarząd Spółki jest dwuosobowy, Prezesem Zarządu jest Władysław Pielechowski, a Członkiem Zarządu Jacek Bartkowiak. Przedmiotem działania Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może także:

 1. nabywać budynki mieszkalne;
 2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;
 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jej własności;
 5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą, w tym np.:
  • budować domy mieszkalne na rzecz innych spółek;
  • przeprowadzać remonty i modernizacje domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa;
  • pełnić funkcję inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
  • budować budynki i lokale użyteczności publicznej związanej z funkcjonowaniem zespołu /osiedla/ mieszkaniowego;
  • budować mieszkania na sprzedaż;
  • świadczyć usługi związane z budownictwem mieszkaniowym. 

 

         2. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA SPÓŁKI.

Rok 2017 i 2018 był okresem poszukiwania wykonawcy na realizację zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Opolskiej polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych pod najem (23 i 24 rodzinnych) z udziałem środków kredytowych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozpisane cztery postepowania przetargowe zakończyły się wynikiem negatywnym - nie wpłynęły żadne oferty. W roku 2019 rozpisano kolejne postępowanie przetargowe. Wpłynęło 6 ofert. Postępowanie unieważniono ponieważ cena oferty, która uzyskała największą liczbę punktów przekroczyła cenę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Aktualnie Spółka eksploatuje dziewięć budynków z 392 mieszkaniami na wynajem wybudowanymi z udziałem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Aby dostosowywać wysokość czynszów najmu do rosnących rat kredytowych uchwałą Zgromadzenia Wspólników od 20.03.2019 r. wprowadzone zostały nowe stawki czynszu najmu w budynkach wybudowanych z udziałem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spółka w roku 2019 kontynuuje zarządzanie zasobami lokalowymi Gminy Gryfino oraz sprawowanie zarządu wspólnotami mieszkaniowymi. Do wykonywania statutowych zadań Spółka zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. Pozwala to na prowadzenie działalności Spółki na odpowiednio wysokim poziomie.

 

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES