WAŻNE !!!

          W związku ze znacznym zwiększeniem liczby wykrytych w kraju przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym na terenie województwa zachodniopomorskiego,  od poniedziałku 5 października 2020 r.  zostaną przywrócone ograniczenia w dostępie do siedziby Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki, w sytuacji konieczności załatwienia sprawy osobiście o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

Oczywiście, nadal obowiązuje zasłanianie twarzy oraz dezynfekcja dłoni. Interesanci będą obsługiwani w holu siedziby Spółki, w wyznaczonym miejscu, przy głównym wejściu. Osoby przybywające na umówione spotkania zaplanowane na terenie siedziby Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wpuszczane będą tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu reżimu sanitarnego, tzn. wpuszczane będą wyłącznie osoby przestrzegające obowiązku przesłaniania twarzy.

Przepraszamy za utrudnienia, ale wynikają one z przyjętych środków bezpieczeństwa, które mają uchronić Państwa i pracowników Naszej Spółki przed zakażeniem.

Zachęcamy jednocześnie do załatwiania jak największej liczby spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu:

– telefonicznej (tel. 91 416-27-28, 91 404-50-31 lub 91 415-22-21),

- mailowo (e-mail: ).

Ponadto, w związku z zaistniałą sytuacją, Spółka priorytetowo będzie traktować zgłoszenia mieszkańców dotyczące awarii i wymagające pilnego podjęcia działań. Wszystkie planowane zadania, których wykonanie nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników będą realizowane zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

 


 

UWAGA

 

       Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.formuje, że w dniu 12 czerwca 2020 r. nie świadczy usług i biura spółki są zamknięte. Dyżur pogotowia lokatorskiego w dniu 12 czerwca 2020 r. pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. W związku z powyższym, w przypadku awarii w budynkach administrowanych przez naszą spółkę należy dzwonić pod niżej podane numery telefoniczne.o. in

Telefon bezpłatny: 994,
lub telefony: 91 4163051, 91 4162051, 91 4045400.


 UWAGA 

      Biuro Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w dniach: 10 i 14 kwietnia będzie nieczynne dla interesantów. Za utrudnienia przepraszamy. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: 601 727 360 


 WAŻNE

Szanowni Państwo

      Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z uwagi na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wprowadzenia zakazu przemieszczania się osób na obszarze kraju, podjęło decyzję, że od 25.03.2020 r. biura Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. będą zamknięte dla interesantów. Spółka w godzinach otwarcia będzie wykonywać swoje obowiązki, lecz interesanci będą obsługiwani telefonicznie i mailowo. W sprawach wyjątkowo pilnych interesant otrzyma niezbędną pomoc w siedzibie Spółki, w wydzielonym punkcie do bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, po uprzednim ustaleniu telefonicznym lub mailowym pilnej sytuacji. 

WAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW

Sekretariat 91- 416 27 28, 91- 404 50 31
Główna Księgowa 603 703 860
Dział Techniczno- Eksploatacyjny 691 773 288, 603 232 410
Inwestycje 605 828 357
Administrator 601 740 566

Ponadto informujemy, że poza godzinami pracy naszej spółki dyżur pogotowia lokatorskiego pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

W związku z powyższym w przypadku awarii w budynkach administrowanych przez naszą spółkę należy dzwonić pod niżej podane numery telefoniczne:

telefon bezpłatny: 994

lub telefony: 91 416 30 51, 91 416 20 51, 91 404 54 00

Koordynacja dyżuru z ramienia Gryfińskiego TBS Sp. z o.o.:

telefon: 601 727 360


 

Szanowni Państwo,

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem w trosce o zdrowie oraz życie zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych - podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się tego wirusa oraz ochrony życia i zdrowia mieszkańców. W związku z powyższym, podjęliśmy decyzję o przesunięciu odbycia zebrań właścicieli lokali, do czasu opanowania sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i całkowitego wyeliminowania zagrożenia dla mieszkańców zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ww. ustawy, jest obowiązany zwołać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Wykonując ww. obowiązek, zwołanie zebrania ogółu właścicieli lokali nastąpi, zgodnie z ustawowym wymogiem, do dnia 31 marca 2020 r. Z uwagi jednakże na szczególną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych - konkretna data tego zebrania zostanie wyznaczona w terminie określonym wspólnie z mieszkańcami, nie później niż 14 dni po oficjalnym zakończeniu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się ww. wirusa.

Powyższa decyzja o przesunięciu terminów odbycia zebrań właścicieli lokali, motywowana jest wyłącznie troską o zdrowie mieszkańców zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych. Mamy nadzieję, że uznają ją Państwo za adekwatną do obecnej, szczególnej sytuacji.

 

 

2020/03/12, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa

1. Informuję, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie prowadzi swoją działalność statutową bez zakłóceń, proszę jednocześnie mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki. W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej (tel. 91 416-30-51) lub drogą elektroniczną (e-mail: ).

Przedsiębiorstwo zostało jednocześnie zobowiązane do:

1) natychmiastowego przeprowadzenia przeglądu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pod kątem zdolności do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, a także odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;

2) natychmiastowego podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia infrastruktury wodociągowej z powodu przekroczeń parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 z późn. zm.) lub absencji pracowników Przedsiębiorstwa;

3) natychmiastowego podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia infrastruktury kanalizacyjnej;

4) bieżącego informowania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o podejmowanych działaniach i ewentualnym wystąpieniu wszelkich nieprawidłowości lub awarii w eksploatowanej infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej.

2. Informuję, że Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego prowadzi swoją działalność statutową bez zakłóceń, proszę jednocześnie mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki. W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej (tel. 91 416-27-28, 91 404-50-31 lub 91 415-22-21) lub drogą elektroniczną (e-mail: ).

Jednocześnie informuję, że począwszy od 18 marca 2020 r. wszystkie zaplanowane zebrania Wspólnot Mieszkaniowych będą odbywały się w godzinach otwarcia Spółki, tylko w zakresie zatwierdzania sprawozdań za 2019 r. oraz planów gospodarczych. Uchwały dotyczące realizacji nowych i planowanych zadań będą podejmowane na kolejnych zebraniach, które będą zwoływane w terminach późniejszych.

Ponadto, w związku z zaistniałą sytuacją, Spółka priorytetowo będzie traktować zgłoszenia mieszkańców dotyczące awarii i wymagające pilnego podjęcia działań. Wszystkie planowane zadania, których wykonanie nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników będą realizowane w terminie późniejszym.

3. W związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVI – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawieszam czasowo działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie oraz Dziennego Domu Senior + w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.

    Wiemy jak istotny dla naszych klientów jest łatwy i szybki dostęp do informacji związanych z usługami świadczonymi przez naszą Spółkę. Mamy zatem nadzieję, że ta strona internetowa spełni Państwa oczekiwania. Jeżeli macie Państwo propozycje dotyczące kształtu oraz treści zawartych na naszej stronie, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez zakładkę Kontakt. Z pewnością wykorzystamy Państwa sugestie.
Poniżej, w Aktualnościach będziemy zamieszczać komunikaty dotyczące bieżących wydarzeń, wymagających szczególnej uwagi.
Ważnym elementem naszej strony internetowej jest zakładka E-czynsze , w której po zalogowaniu mogą Państwo sprawdzić stan swojego konta mieszkaniowego, naliczenia za media i inne opłaty związane z Państwa lokalem. Login i hasło otrzymacie Państwo w Biurze Spółki po złożeniu stosownego wniosku, którego wzór znajduje się w zakładce E-czynsze .
Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie, a klient był w pełni usatysfakcjonowany. Serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej oraz do osobistego kontaktu z nami, jak również mailowego poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt .     

 hr


Załącznik nr 1 do Zarządzenia
NR 19/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Prezesa GTBS Spółka z o.o. w Gryfinie

 

REGULAMIN

pracy komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność GTBS Spółka z o.o. w Gryfinie

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Procedurę sprzedaży lokalu wszczyna uchwała Zgromadzenia Wspólników i/lub Rady Nadzorczej, a następnie ogłoszenie o przetargu.
 2. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w drodze przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego a w razie niedojścia przetargu do skutku z powodu braku uczestników lub ich wykluczenia, sprzedaż odbywa się w drugim przetargu. Jeśli ten nie da rezultatu, decyzję
  w sprawie dalszego postępowania podejmuje Zgromadzenie Wspólników i/lub Rada Nadzorcza.
 3. Cenę wywoławczą nieruchomości na każdym etapie postępowania przetargowego ustala Zgromadzenie Wspólników lub Rada Nadzorcza lub Zarząd na podstawie operatu szacunkowego, gdzie cena wywołania nie może być niższa od ceny oszacowania. Cenę wywoławczą do drugiego przetargu można obniżyć o nie więcej niż 50% ceny wywołania w pierwszym przetargu, natomiast postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesięciu złotych.

 

II. Powołanie i zadania Komisji Przetargowej

 1. Komisja przetargowa składa się z 3 osób powoływanych zarządzeniem/uchwałą Zarządu Spółki spośród jej pracowników.
 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 3. Do zadań Komisji Przetargowej należy: sprawdzenie dokumentów tożsamości uczestników przetargu, pełnomocnictw, dowodów wpłaty wadium, przeprowadzenie przetargu i ustalenie osoby, która przetarg wygrała, sporządzenie protokołu z przetargu, niezwłoczne przedstawienie protokołu Zarządowi Spółki.

 

III. Ogłoszenie przetargu

 1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, na tablicach ogłoszeń:
  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryfinie i w siedzibie Spółki.
 2. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać: nazwę, siedzibę i adres Spółki, oznaczenie i opis lokalu, obciążenia nieruchomości, zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość, cenę wywoławczą i wysokość postąpienia, termin i miejsce przetargu, wysokość wadium, formę, termin i miejsce jego wniesienia, informację o skutkach odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

 

IV. Wadium

 1. Wadium wynosi minimum 5% wartości ceny wywoławczej, ale nie więcej niż 20% tej ceny.
 2. Wadium wpłacane jest przelewem na rachunek Spółki. Wadium winno znaleźć się na rachunku Spółki na 1 dzień przed datą przetargu.
 3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwracane jest w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zwrot wadium następuje
  w formie, w jakiej zostało wniesione. O terminie zwrotu wadium Główny Księgowy jest informowany przez Zarząd Spółki niezwłocznie po akceptacji protokołu z zakończenia postępowania przetargowego.
 4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg odstąpi od zawarcia umowy w wyznaczonym przez Spółkę terminie do podpisania aktu notarialnego.

 

V. Obowiązki uczestnika przetargu

 1. Uczestnik przetargu winien przedstawić przed przystąpieniem do przetargu: dowód tożsamości, pełnomocnictwo (jeżeli reprezentuje inną osobę fizyczną lub prawną), oryginał dowodu wpłaty wadium (na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).
 2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z daty nie później niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia przetargu). W przypadku spółek cywilnych należy przedłożyć umowę spółki.
 3. Jeśli nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego a w przetargu uczestniczy tylko jeden z małżonków, wymagana jest pisemna zgoda drugiego małżonka (art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
 4. Uczestnikiem przetargu winna być osoba, z której konta dokonano wpłaty wadium (nie dotyczy to małżonków mających ustawową wspólność majątkową).

 

VI. Zasady przeprowadzania przetargu

 1. Przetarg rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje o lokalu, podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.
 2. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,
  a prowadzący licytację zamyka przetarg, następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
 3. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Przetargowej i nabywca nieruchomości ustalony w przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo i powinna wpłynąć na rachunek GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nieprzystąpienie do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie bez uzasadnionego usprawiedliwienia powoduje przepadek wadium. Usprawiedliwienie dotyczy wyłącznie nagłych zdarzeń losowych – np. śmierć uczestnika, nieszczęśliwy wypadek bądź nagła choroba wymagająca hospitalizacji lub inna nie dająca się przewidzieć okoliczność.
 6. Wszelkie skargi, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przetargu należy wnosić do protokołu
  w czasie trwania przetargu, do momentu podpisania protokołu przez komisję.
 7. Postępowanie przetargowe uważa się za zakończone z chwilą zatwierdzenia protokołu przez prezesa GTBS Spółka z o.o. w Gryfinie.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca nieruchomości wyłoniony w przetargu ponosi wszelkie koszty związane
  z podpisaniem aktu notarialnego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy obowiązujących aktów prawnych.

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES