WAŻNE !!!

          W związku ze znacznym zwiększeniem liczby wykrytych w kraju przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym na terenie województwa zachodniopomorskiego,  od poniedziałku 5 października 2020 r.  zostaną przywrócone ograniczenia w dostępie do siedziby Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki, w sytuacji konieczności załatwienia sprawy osobiście o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

Oczywiście, nadal obowiązuje zasłanianie twarzy oraz dezynfekcja dłoni. Interesanci będą obsługiwani w holu siedziby Spółki, w wyznaczonym miejscu, przy głównym wejściu. Osoby przybywające na umówione spotkania zaplanowane na terenie siedziby Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wpuszczane będą tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu reżimu sanitarnego, tzn. wpuszczane będą wyłącznie osoby przestrzegające obowiązku przesłaniania twarzy.

Przepraszamy za utrudnienia, ale wynikają one z przyjętych środków bezpieczeństwa, które mają uchronić Państwa i pracowników Naszej Spółki przed zakażeniem.

Zachęcamy jednocześnie do załatwiania jak największej liczby spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu:

– telefonicznej (tel. 91 416-27-28, 91 404-50-31 lub 91 415-22-21),

- mailowo (e-mail: ).

Ponadto, w związku z zaistniałą sytuacją, Spółka priorytetowo będzie traktować zgłoszenia mieszkańców dotyczące awarii i wymagające pilnego podjęcia działań. Wszystkie planowane zadania, których wykonanie nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników będą realizowane zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

 


 

UWAGA

 

       Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.formuje, że w dniu 12 czerwca 2020 r. nie świadczy usług i biura spółki są zamknięte. Dyżur pogotowia lokatorskiego w dniu 12 czerwca 2020 r. pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. W związku z powyższym, w przypadku awarii w budynkach administrowanych przez naszą spółkę należy dzwonić pod niżej podane numery telefoniczne.o. in

Telefon bezpłatny: 994,
lub telefony: 91 4163051, 91 4162051, 91 4045400.


 UWAGA 

      Biuro Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w dniach: 10 i 14 kwietnia będzie nieczynne dla interesantów. Za utrudnienia przepraszamy. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: 601 727 360 


 WAŻNE

Szanowni Państwo

      Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z uwagi na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wprowadzenia zakazu przemieszczania się osób na obszarze kraju, podjęło decyzję, że od 25.03.2020 r. biura Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. będą zamknięte dla interesantów. Spółka w godzinach otwarcia będzie wykonywać swoje obowiązki, lecz interesanci będą obsługiwani telefonicznie i mailowo. W sprawach wyjątkowo pilnych interesant otrzyma niezbędną pomoc w siedzibie Spółki, w wydzielonym punkcie do bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, po uprzednim ustaleniu telefonicznym lub mailowym pilnej sytuacji. 

WAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW

Sekretariat 91- 416 27 28, 91- 404 50 31
Główna Księgowa 603 703 860
Dział Techniczno- Eksploatacyjny 691 773 288, 603 232 410
Inwestycje 605 828 357
Administrator 601 740 566

Ponadto informujemy, że poza godzinami pracy naszej spółki dyżur pogotowia lokatorskiego pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

W związku z powyższym w przypadku awarii w budynkach administrowanych przez naszą spółkę należy dzwonić pod niżej podane numery telefoniczne:

telefon bezpłatny: 994

lub telefony: 91 416 30 51, 91 416 20 51, 91 404 54 00

Koordynacja dyżuru z ramienia Gryfińskiego TBS Sp. z o.o.:

telefon: 601 727 360


 

Szanowni Państwo,

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem w trosce o zdrowie oraz życie zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych - podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się tego wirusa oraz ochrony życia i zdrowia mieszkańców. W związku z powyższym, podjęliśmy decyzję o przesunięciu odbycia zebrań właścicieli lokali, do czasu opanowania sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i całkowitego wyeliminowania zagrożenia dla mieszkańców zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ww. ustawy, jest obowiązany zwołać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Wykonując ww. obowiązek, zwołanie zebrania ogółu właścicieli lokali nastąpi, zgodnie z ustawowym wymogiem, do dnia 31 marca 2020 r. Z uwagi jednakże na szczególną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych - konkretna data tego zebrania zostanie wyznaczona w terminie określonym wspólnie z mieszkańcami, nie później niż 14 dni po oficjalnym zakończeniu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się ww. wirusa.

Powyższa decyzja o przesunięciu terminów odbycia zebrań właścicieli lokali, motywowana jest wyłącznie troską o zdrowie mieszkańców zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych. Mamy nadzieję, że uznają ją Państwo za adekwatną do obecnej, szczególnej sytuacji.

 

 

2020/03/12, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa

1. Informuję, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie prowadzi swoją działalność statutową bez zakłóceń, proszę jednocześnie mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki. W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej (tel. 91 416-30-51) lub drogą elektroniczną (e-mail: ).

Przedsiębiorstwo zostało jednocześnie zobowiązane do:

1) natychmiastowego przeprowadzenia przeglądu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pod kątem zdolności do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, a także odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;

2) natychmiastowego podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia infrastruktury wodociągowej z powodu przekroczeń parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 z późn. zm.) lub absencji pracowników Przedsiębiorstwa;

3) natychmiastowego podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia infrastruktury kanalizacyjnej;

4) bieżącego informowania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o podejmowanych działaniach i ewentualnym wystąpieniu wszelkich nieprawidłowości lub awarii w eksploatowanej infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej.

2. Informuję, że Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego prowadzi swoją działalność statutową bez zakłóceń, proszę jednocześnie mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki. W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej (tel. 91 416-27-28, 91 404-50-31 lub 91 415-22-21) lub drogą elektroniczną (e-mail: ).

Jednocześnie informuję, że począwszy od 18 marca 2020 r. wszystkie zaplanowane zebrania Wspólnot Mieszkaniowych będą odbywały się w godzinach otwarcia Spółki, tylko w zakresie zatwierdzania sprawozdań za 2019 r. oraz planów gospodarczych. Uchwały dotyczące realizacji nowych i planowanych zadań będą podejmowane na kolejnych zebraniach, które będą zwoływane w terminach późniejszych.

Ponadto, w związku z zaistniałą sytuacją, Spółka priorytetowo będzie traktować zgłoszenia mieszkańców dotyczące awarii i wymagające pilnego podjęcia działań. Wszystkie planowane zadania, których wykonanie nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników będą realizowane w terminie późniejszym.

3. W związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVI – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawieszam czasowo działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie oraz Dziennego Domu Senior + w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.

    Wiemy jak istotny dla naszych klientów jest łatwy i szybki dostęp do informacji związanych z usługami świadczonymi przez naszą Spółkę. Mamy zatem nadzieję, że ta strona internetowa spełni Państwa oczekiwania. Jeżeli macie Państwo propozycje dotyczące kształtu oraz treści zawartych na naszej stronie, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez zakładkę Kontakt. Z pewnością wykorzystamy Państwa sugestie.
Poniżej, w Aktualnościach będziemy zamieszczać komunikaty dotyczące bieżących wydarzeń, wymagających szczególnej uwagi.
Ważnym elementem naszej strony internetowej jest zakładka E-czynsze , w której po zalogowaniu mogą Państwo sprawdzić stan swojego konta mieszkaniowego, naliczenia za media i inne opłaty związane z Państwa lokalem. Login i hasło otrzymacie Państwo w Biurze Spółki po złożeniu stosownego wniosku, którego wzór znajduje się w zakładce E-czynsze .
Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie, a klient był w pełni usatysfakcjonowany. Serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej oraz do osobistego kontaktu z nami, jak również mailowego poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt .     

 hr

 


Rada Nadzorcza Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie
ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie

Rada Nadzorcza Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Regulamin konkursu na stanowisko Członka Zarządu GTBS sp. z o.o. w Gryfinie

§ 1

1. Spółka jest spółką komunalną, w której wszystkie udziały są własnością Gminy Gryfino.

2. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Członka Zarządu.

3. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki.

4. Konkurs odbywa się w trzech fazach. Pierwsza polega na skontrolowaniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w regulaminie. Decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do drugiej fazy konkursu podejmuje Rada Nadzorcza. Faza druga obejmuje ocenę koncepcji zarządzania Spółką przedstawioną pisemnie przez kandydatów, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz wybór dwóch najlepszych kandydatów dopuszczonych do trzeciej fazy. Trzecia faza obejmuje rozmowę kwalifikacyjną i ostateczną ocenę kandydatów, a jest przeprowadzana przez Burmistrza Gryfina i delegowanego członka Rady Nadzorczej Spółki.

5. Z pierwszej i drugiej fazy konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu w „Gazecie Gryfińskiej”, „7 dni Gryfina” „Kurierze Szczecińskim”, na portalu http://www.pracuj.pl, oraz na stronie internetowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie http://www.bip.tbs.gryfino.pl. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie http://www.bip.tbs.gryfino.pl

§ 3

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne:

1. posiadać udokumentowane wykształcenie wyższe;

2. wykazać się co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym, samodzielnym związanymi z administracją, lub związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz co najmniej rocznym doświadczeniem w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi;

3. posiadać pełnię praw publicznych;

4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

5. spełniać wymogi określone w przepisach prawa dla zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

6. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Członka Zarządu;

7. legitymować się aktualnym zaświadczeniem o niekaralności.

§ 4

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. list motywacyjny (maksymalnie 2 strony),

2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

3. dyplom ukończenia uczelni wyższej lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię,

4. świadectwa pracy, zaświadczenie o nie zakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, lub samodzielnych związanych z administracją, wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,

6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8. oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

9. aktualne (do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Członka Zarządu

10. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach zawodowych,

11. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,

12. koncepcja zarządzania i rozwoju Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. w Gryfinie (maksymalnie 4 strony),

13. dane kontaktowe, wraz z podaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Każde oświadczenie oraz dokumenty wskazane w punktach 1, 2 oraz 12 powinny być przez kandydata własnoręcznie podpisane. Dokumenty powinny być przedłożone w oryginałach. Po rozstrzygnięciu konkursu oryginały dokumentów zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty na adres wskazany w zgłoszeniu do konkursu, a ich kopie w siedzibie Spółki pozostaną przez okres 2 lat.

§ 5

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, nie identyfikującej nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Członka Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. w Gryfinie z dopiskiem: „Nie otwierać”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 23 lipca 2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie (sekretariat) Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 1.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wyznaczy termin posiedzeń konkursowych fazy pierwszej i drugiej  po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.

2. Odrzuceniu podlegają oferty:

a)      kandydatów niespełniających wymagań koniecznych określonych w § 3,

b)      zawierające niekompletne lub niepodpisane dokumenty wyszczególnione § 4,

c)      złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert.

§ 7

Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do trzeciej fazy konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną na numer telefonu lub adres internetowy najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych. Zawiadomienie telefoniczne uważa się za skuteczne, także wówczas gdy połączenie zgodnie z komunikatem operatora sieci nie może zostać zrealizowane, a także gdy kandydat podał nieprawidłowy numer telefonu.

Niestawiennictwo za wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej uważa się za rezygnację z konkursu.

Informacja o wynikach konkursu i zawarciu umowy na stanowisko Członka Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

 

§ 8

Wydelegowany członek Rady Nadzorczej wraz z Burmistrzem Gryfina albo osobą przez niego wskazaną przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku, której ocenia się w szczególności:

1.      wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka;

2.      doświadczenie zawodowe;

3.      znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych;

4.      znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

5.      znajomość zagadnień dotyczących zarządzaniem lokalami,

6.      znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.

 

§ 9

1.      Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Członka Zarządu

2.      Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;

2)   imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;

3)   listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;

4)   opis przeprowadzonych czynności;

5)   ocenę wszystkich kandydatów;

6)   podpisy członków Rady Nadzorczej.

3.      Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach.

§ 10

1.      Rada Nadzorcza może odmówić powołania na stanowisko Członka Zarządu kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym bez podania przyczyny.

2.      Rada Nadzorcza, przed podjęciem uchwały w sprawie powołania na Członka Zarządu sprawdza, czy wybrany kandydat złożył oświadczenie lustracyjne, jeśli takie złożenie było wymagane.

§ 11

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES