OGŁOSZENIE !!!  

    W związku trwającą epidemią SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego faktu zagrożeniami, Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że wszelka korespondencja w tym rozliczenia kosztów zużycia mediów, będzie dostarczana bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Powyższe ustalenia dotyczą całego zasobu zarządzanego przez Gryfińskie TBS Sp. z o.o.

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu w formie:

- telefonicznej (tel. 91 416-27-28, 91 404-50-31 lub 91 415-22-21),

- mailowo (e-mail:   ).

 


 

WAŻNE !!!

          W związku ze znacznym zwiększeniem liczby wykrytych w kraju przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym na terenie województwa zachodniopomorskiego,  od poniedziałku 5 października 2020 r.  zostaną przywrócone ograniczenia w dostępie do siedziby Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki, w sytuacji konieczności załatwienia sprawy osobiście o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

Oczywiście, nadal obowiązuje zasłanianie twarzy oraz dezynfekcja dłoni. Interesanci będą obsługiwani w holu siedziby Spółki, w wyznaczonym miejscu, przy głównym wejściu. Osoby przybywające na umówione spotkania zaplanowane na terenie siedziby Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wpuszczane będą tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu reżimu sanitarnego, tzn. wpuszczane będą wyłącznie osoby przestrzegające obowiązku przesłaniania twarzy.

Przepraszamy za utrudnienia, ale wynikają one z przyjętych środków bezpieczeństwa, które mają uchronić Państwa i pracowników Naszej Spółki przed zakażeniem.

Zachęcamy jednocześnie do załatwiania jak największej liczby spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu:

– telefonicznej (tel. 91 416-27-28, 91 404-50-31 lub 91 415-22-21),

- mailowo (e-mail: ).

Ponadto, w związku z zaistniałą sytuacją, Spółka priorytetowo będzie traktować zgłoszenia mieszkańców dotyczące awarii i wymagające pilnego podjęcia działań. Wszystkie planowane zadania, których wykonanie nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników będą realizowane zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

 


 

UWAGA

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 r. nie świadczy usług i biura spółki są zamknięte. Dyżur pogotowia lokatorskiego w dniu 24 grudnia 2020 r. pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. W związku z powyższym, w przypadku awarii w budynkach administrowanych przez naszą spółkę należy dzwonić pod niżej podane numery telefoniczne: test test test test

Telefon bezpłatny: 994,
lub telefony: 91 4163051, 91 4162051, 91 4045400.

 


 

 

 UWAGA

 

 Informacja dotycząca zmiany metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku.


Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 roku nastąpiła zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2021 roku w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej opłata za „śmieci” będzie wynosić :

    25 zł - w przypadku lokalu mieszkalnego zamieszkałego przez 1 osobę, zużywającą średniomiesięcznie nie więcej niż 4 m3 wody,
    w pozostałych przypadkach - stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego i stawki opłaty:

    1,45 zł za każdy 1 m2 powierzchni lokalu do 30 m2;
    1,10 zł za każdy kolejny 1 m2 powierzchni lokalu powyżej 30 m2 do 45 m2;
    0,75 zł za każdy kolejny 1 m2 powierzchni lokalu powyżej 45 m2 do 60 m2;
    0,40 zł za każdy kolejny 1 m2 powierzchni lokalu powyżej 60 m2.

W przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej, wynoszącą:

    2,90 zł za każdy 1 m2 powierzchni lokalu do 30 m2;
    2,20 zł za każdy kolejny 1 m2 powierzchni lokalu powyżej 30 m2 do 45 m2;
    1,50 zł za każdy kolejny 1 m2 powierzchni lokalu powyżej 45 m2 do 60 m2;
    0,80 zł za każdy kolejny 1 m2 powierzchni lokalu powyżej 60 m2.

 

Zmiana metody ustalania ww. opłaty oraz brak możliwości deklarowania nieselektywnego gromadzenia odpadów powoduje, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino są zobowiązani do 10 lutego 2021 roku, do złożenia nowych (kolejnych) deklaracji.

Właściciele i najemcy lokali mieszkalnych znajdujących się w administracji lub pod zarządem Gryfińskiego TBS Sp. z o. o. są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji, gdyż składa ją zarządca lub administrator nieruchomości.

Zwolnienie z obowiązku ich składania do zarządcy, administratora lub właściciela budynku, nie dotyczy właścicieli lokali, które są zamieszkałe przez 1 osobę.

W przypadku gospodarstw jednoosobowych niezbędne jest potwierdzenie niniejszego stanu złożeniem w siedzibie Gryfińskiego TBS Sp. z o. o. deklaracji zgodnej z załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr XXVII/229/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe formularze deklaracji można pobrać za pośrednictwem stron internetowych BIP Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, BIP Gryfińskiego TBS Sp. z o. o. lub w siedzibie Naszej Spółki. Deklaracje można składać w formie papierowej lub elektronicznej () poświadczonej podpisem elektronicznym.

 

Z uwagi na zamknięcie Naszej siedziby dla bezpośredniej obsługi klienta deklaracje można złożyć w specjalnym pojemniku znajdującym się w holu głównym siedziby, przy ulicy Grunwaldzkiej 1 w Gryfinie w godzinach otwarcia, tj. codziennie od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod numerem telefonu 91 416 27 28.

Pliki do pobrania:

https://bip.tbs.gryfino.pl/UMGryfinoFiles/file/zal_3(1).pdf

 


 

UWAGA

 

       Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.formuje, że w dniu 12 czerwca 2020 r. nie świadczy usług i biura spółki są zamknięte. Dyżur pogotowia lokatorskiego w dniu 12 czerwca 2020 r. pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. W związku z powyższym, w przypadku awarii w budynkach administrowanych przez naszą spółkę należy dzwonić pod niżej podane numery telefoniczne.o. in

Telefon bezpłatny: 994,
lub telefony: 91 4163051, 91 4162051, 91 4045400.


 UWAGA 

      Biuro Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w dniach: 10 i 14 kwietnia będzie nieczynne dla interesantów. Za utrudnienia przepraszamy. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: 601 727 360 


 WAŻNE

Szanowni Państwo

      Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z uwagi na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wprowadzenia zakazu przemieszczania się osób na obszarze kraju, podjęło decyzję, że od 25.03.2020 r. biura Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. będą zamknięte dla interesantów. Spółka w godzinach otwarcia będzie wykonywać swoje obowiązki, lecz interesanci będą obsługiwani telefonicznie i mailowo. W sprawach wyjątkowo pilnych interesant otrzyma niezbędną pomoc w siedzibie Spółki, w wydzielonym punkcie do bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, po uprzednim ustaleniu telefonicznym lub mailowym pilnej sytuacji. 

 

WAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW

Sekretariat 91- 416 27 28, 91- 404 50 31
Główna Księgowa 603 703 860
Dział Techniczno- Eksploatacyjny 691 773 288, 603 232 410
Inwestycje 605 828 357
Administrator 601 740 566

Ponadto informujemy, że poza godzinami pracy naszej spółki dyżur pogotowia lokatorskiego pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

W związku z powyższym w przypadku awarii w budynkach administrowanych przez naszą spółkę należy dzwonić pod niżej podane numery telefoniczne:

telefon bezpłatny: 994

lub telefony: 91 416 30 51, 91 416 20 51, 91 404 54 00

Koordynacja dyżuru z ramienia Gryfińskiego TBS Sp. z o.o.:

telefon: 601 727 360

 


 

Szanowni Państwo,

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem w trosce o zdrowie oraz życie zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych - podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się tego wirusa oraz ochrony życia i zdrowia mieszkańców. W związku z powyższym, podjęliśmy decyzję o przesunięciu odbycia zebrań właścicieli lokali, do czasu opanowania sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i całkowitego wyeliminowania zagrożenia dla mieszkańców zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ww. ustawy, jest obowiązany zwołać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Wykonując ww. obowiązek, zwołanie zebrania ogółu właścicieli lokali nastąpi, zgodnie z ustawowym wymogiem, do dnia 31 marca 2020 r. Z uwagi jednakże na szczególną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych - konkretna data tego zebrania zostanie wyznaczona w terminie określonym wspólnie z mieszkańcami, nie później niż 14 dni po oficjalnym zakończeniu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się ww. wirusa.

Powyższa decyzja o przesunięciu terminów odbycia zebrań właścicieli lokali, motywowana jest wyłącznie troską o zdrowie mieszkańców zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych. Mamy nadzieję, że uznają ją Państwo za adekwatną do obecnej, szczególnej sytuacji.

 

 

2020/03/12, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa

1. Informuję, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie prowadzi swoją działalność statutową bez zakłóceń, proszę jednocześnie mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki. W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej (tel. 91 416-30-51) lub drogą elektroniczną (e-mail: ).

Przedsiębiorstwo zostało jednocześnie zobowiązane do:

1) natychmiastowego przeprowadzenia przeglądu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pod kątem zdolności do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, a także odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;

2) natychmiastowego podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia infrastruktury wodociągowej z powodu przekroczeń parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 z późn. zm.) lub absencji pracowników Przedsiębiorstwa;

3) natychmiastowego podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia infrastruktury kanalizacyjnej;

4) bieżącego informowania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o podejmowanych działaniach i ewentualnym wystąpieniu wszelkich nieprawidłowości lub awarii w eksploatowanej infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej.

2. Informuję, że Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego prowadzi swoją działalność statutową bez zakłóceń, proszę jednocześnie mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki. W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej (tel. 91 416-27-28, 91 404-50-31 lub 91 415-22-21) lub drogą elektroniczną (e-mail: ).

Jednocześnie informuję, że począwszy od 18 marca 2020 r. wszystkie zaplanowane zebrania Wspólnot Mieszkaniowych będą odbywały się w godzinach otwarcia Spółki, tylko w zakresie zatwierdzania sprawozdań za 2019 r. oraz planów gospodarczych. Uchwały dotyczące realizacji nowych i planowanych zadań będą podejmowane na kolejnych zebraniach, które będą zwoływane w terminach późniejszych.

Ponadto, w związku z zaistniałą sytuacją, Spółka priorytetowo będzie traktować zgłoszenia mieszkańców dotyczące awarii i wymagające pilnego podjęcia działań. Wszystkie planowane zadania, których wykonanie nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników będą realizowane w terminie późniejszym.

3. W związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVI – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawieszam czasowo działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie oraz Dziennego Domu Senior + w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

 

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.

    Wiemy jak istotny dla naszych klientów jest łatwy i szybki dostęp do informacji związanych z usługami świadczonymi przez naszą Spółkę. Mamy zatem nadzieję, że ta strona internetowa spełni Państwa oczekiwania. Jeżeli macie Państwo propozycje dotyczące kształtu oraz treści zawartych na naszej stronie, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez zakładkę Kontakt. Z pewnością wykorzystamy Państwa sugestie.
Poniżej, w Aktualnościach będziemy zamieszczać komunikaty dotyczące bieżących wydarzeń, wymagających szczególnej uwagi.
Ważnym elementem naszej strony internetowej jest zakładka E-czynsze , w której po zalogowaniu mogą Państwo sprawdzić stan swojego konta mieszkaniowego, naliczenia za media i inne opłaty związane z Państwa lokalem. Login i hasło otrzymacie Państwo w Biurze Spółki po złożeniu stosownego wniosku, którego wzór znajduje się w zakładce E-czynsze .
Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie, a klient był w pełni usatysfakcjonowany. Serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej oraz do osobistego kontaktu z nami, jak również mailowego poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt .     

 hr

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES