Skip to main content
Blok stojący na wzniesieniu przy ulicy Pomorskiej

Strefa mieszkańca

Jak załatwić sprawę?

Aby uprościć formalności i zaoszczędzić Państwa czas podczas wizyty w Gryfińskim TBS poniżej prezentujemy sposób postępowania przy załatwianiu typowych bieżących spraw.

Mamy nadzieję, że podane informacje będą Państwu pomocne.

Zachęcamy do pobrania dokumentów niezbędnych do załatwienia spraw – poniżej w zakładce „Druki i Formularze do pobrania”

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Naszym Biurem:

Płatności za lokal

Płatności za lokal należy dokonywać zgodnie z dostarczonymi dokumentami wymiaru i rozliczeń opłat, w tym we wskazanych terminach i kwotach.

Najemcy lokali gminnych mogą wystąpić o udzielenie obniżki czynszu po spełnieniu warunków określonych Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino na lata 2019-2023 określającym m.in. warunki obniżania czynszu.

W ramach działalności Gryfińskiego TBS Sp. z o. o. istnieje stanowisko ds. windykacji, którego zadaniem jest windykacja należności z tytułu najmu lub użytkowania lokali.

Postępowanie windykacyjne podzielone jest na etapy:

 1. wezwanie do zapłaty – zawiera również propozycję zawarcia ugody w sprawie sposobu spłaty zaległości;
 2. wypowiedzenie umowy najmu – w przypadku braku jakiejkolwiek reakcji na wezwania do zapłaty;
 3. wezwanie przedsądowe/ wezwanie do opróżnienia lokalu i zapłaty zaległości
 1. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego – w przypadku gdy użytkownik nie ureguluje zaległości lub nie wyda zajmowanego lokalu;
 2. postępowanie egzekucyjne (komornicze) – prowadzone w oparciu o uzyskany w sądzie tytuł wykonawczy.

Sytuacja lokatora zalegającego z opłatami rozpatrywana jest indywidualnie i przed podjęciem każdej decyzji wnikliwie analizujemy jego możliwości finansowe, proponując dostępne formy pomocy. Osoby zalegające z opłatami mogą liczyć na kilka form pomocy opisanych poniżej.

Formy pomocy udzielanej najemcom i użytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących własność Gryfińskiego TBS Sp. z o.o.

Uśmiechnięta młoda kobieta patrzy się w ekran otwartego laptopa

Rozłożenie zaległości na raty.Każdy lokator zalegający z opłatami niezależnie od stopnia prowadzonej w stosunku do niego windykacji może zwrócić się do Gryfińskiego TBS Sp. z o.o. z prośbą o rozłożenie na miesięczne raty ciążących na nim zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu. Wysokość oraz ilość rat wnioskodawca proponuje we wniosku, jaki składa w siedzibie Gryfińskiego TBS Sp. z o.o.. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny można rozłożyć maksymalnie do 12 miesięcznych rat. Do wniosku należy dołączyć wypełnioną deklarację dochodową ze stosownymi zaświadczeniami.

Prolongata spłaty zaległości.

Lokator zalegający z opłatami może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się o odroczenie terminu spłaty zaległości maksymalnie o 3 miesięcy. W tym czasie dłużnik jest zobowiązany do regulowania bieżących opłat związanych z lokalem mieszkalnym.

Umorzenie zaległości.

Jest to wyjątkowa forma pomocy, o jaką mogą zwrócić się dłużnicy znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. We wniosku o umorzenie osoba zalegająca powinna wykazać swoją szczególnie trudną sytuację materialną dołączając stosowne dokumenty. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć:

 1. wypełnioną deklarację dochodową wraz ze stosownymi zaświadczeniami
 2. decyzję Ośrodka Pomocy Rodzinie, w której to OPR wypowie się w sprawie możliwości udzielenia pomocy w spłacie zaległości z tytułu najmu obciążających wnioskodawcę.

Wniosek o umorzenie wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Gryfińskiego TBS Sp. z o.o..

Decyzję określającą wysokość zaległości podlegających umorzeniu każdorazowo podejmuje Zarząd Gryfińskiego TBS Sp. z o.o. po przeanalizowaniu wniosku, w szczególności wskazanych w nim okoliczności i przedłożonych dokumentów.

Ze względu na wyjątkowość tej formy pomocy umorzenie może być dokonane tylko jeden raz w odniesieniu do danego dłużnika. Dlatego też osoby, którym kiedykolwiek umorzono zaległości czynszowe nie mogą ponownie ubiegać się o pomoc w tej formie.

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego.

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

 1. Najemca składa wniosek o przyznanie dodatku. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
 2. Zarządca nieruchomości – Gryfińskie TBS Sp. z o.o. potwierdza wysokość ponoszonych przez wnioskodawcę w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
 3. Wniosek można złożyć:
  1. osobiście w siedzibie OPS w Gryfinie oraz w siedzibie Zarządcy,
  2. listownie za pośrednictwem poczty polskiej,
  3. poprzez ePuaP i profil zaufany.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej
  – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza:

 • 45,5 m2 – dla 1 osoby,
 • 52,0 m2 – dla 2 osób,
 • 58,5 m2 – dla 3 osób,
 • 71,5 m2 – dla 4 osób,
 • 84,5 m2 – dla 5 osób,
 • 91,0 m2 – dla 6 osób.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym

30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie wieloosobowym

Dochód

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej–jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Mężczyzna śmiejąc się przegląda zawartość smartfona

Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku znowelizowana Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021r., poz. 11). Przede wszystkim ustawa ta reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
 • Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko tym osobom, które tytuł prawny zobowiązuje do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu.

Druki i formularze do pobrania

Regulamin porządku domowego i rozliczania kosztów ciepła/ogrzewania

Ważne telefony

Pogotowie Lokatorskie

Wszelkie awarie i stwierdzone dewastacje w mieszkaniach, lokalach użytkowych, częściach wspólnych budynków i na przyległym terenie (posesji) należy niezwłocznie zgłaszać do Gryfińskiego TBS Sp. z o.o. mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie pod numerami:
+48- 509-702-000,
+48- 509-703-000

Lub osobiście w siedzibie Spółki
poniedziałek 07:00 -15:00
wtorek-czwartek 07:00-15:00
piątek 07:00-14:00

Palnik kuchenki gazowj z wydobywającym się niebieskim płomieniem

Pogotowie energetyczne

Kiedy wzywać Pogotowie Energetyczne?

 • gdy zauważysz uszkodzenia linii energetycznych
 • gdy zauważysz uszkodzenia zamknięć lub wejść do obiektów energetycznych (np. zerwane kłódki, uszkodzone zawiasy, otwarte drzwi do stacji transformatorowej)
 • gdy zauważysz, że nie ma prądu w Twojej dzielnicy/miejscowości
 • gdy zauważysz, że licznik działa nieprawidłowo
 • gdy wymieniałeś bezpiecznik przedlicznikowy i zerwałeś plombę
 • gdy wykonywałeś remont instalacji elektrycznej itp.

991, 91 813 22 00, 91 425 22 00

Pogotowie gazowe

Gdy ulatnia się gaz:

 • otwórz szeroko okna i drzwi tak, aby spowodować przewiew
 • zamknij kurek gazu w mieszkaniu
 • nie używaj otwartego ognia
 • nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła
 • powiadom osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu i opuść budynek
 • nie posługuj się telefonem (nawet komórkowym) w mieszkaniu

powiadom Pogotowie Gazowe tel.992
korzystając z telefonu na zewnątrz
tel. 992, 91 486 49 92